Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Remissyttrande: 4 april 2017
REMISSYTTRANDE

n.registrator@regeringskansliet.se
therese.gellerstedt@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket tillstyrker samtliga förslag i Boverkets rapport (2014:33) och komplettering. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Mia Ohlsson. I handläggningen har också Daniel Gustafsson och föredragande utredare Helena Olofsson deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Helena Olofsson
Föredragande