Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM (2017) 495

Remissyttrande: 6 november 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1070
Ert Dnr: UD2017/15958/HI

Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande verksjuristen Elin Söderlind deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Elin Söderlind
Föredragande