Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Remissyttrande: 1 mars 2017

Diarienummer: 2017/135
Ert Dnr: M2016/0219Nm1

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Marianne Wreifors