Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande

Remissyttrande: 19 september 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/719
Ert diarienummer: S2017/03349/FST

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström

Marianne Wreifors