Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Remissyttrande: 20 december 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1136
Ert Dnr: Fi2017/04112/V

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Otto Hansson Johansson och föredragande juristen Amanda Nyström deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Amanda Nyström
Föredragande