Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Remissyttrande: 9 mars 2017

Diarienummer: 2017/174
Ert Dnr: N2016/04747/KSR

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

___________________________________________

 

Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschef Daniel Karfs. I den slutliga handläggningen har också processrådet Gunnar Wikström, föredragande deltagit.   

 

 

 

 

 

Daniel Karfs

Gunnar Wikström