Konsumentverkets remissyttrande över betänkande SOU 2017:26 Delningsekonomi – på användarnas villkor

Remissyttrande: 30 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/559
Ert Dnr: Fi2017/01645/KO

Finansdepartementet

 

Konsumentverket välkomnar att en utredning genomförts avseende delningsekonomin med fokus på användarnas villkor. I takt med att delningsekonomin växer kommer den att omfatta en allt större del av den privata konsumtionen och det blir allt viktigare att säkerställa användarnas ställning.

Utredningen och dess förslag berör frågor som hittills inte ingått i Konsumentverkets uppdrag, där fokus är på relationen mellan näringsidkare och konsument. I delningsekonomin ligger fokus i stället på relationen mellan privatpersoner.  

Utredningen har en koppling till Konsumentverkets uppdrag att förenkla för konsumenten att göra miljömässigt hållbara val. Delningsekonomin kan vara ett av flera verktyg för att uppnå en mer miljömässigt hållbar konsumtion. Hållbarhetseffekterna beror dock på hur de besparingar som delningen medfört används, det vill säga i vilken omfattning den s.k. rekyleffekten uppstår.

Konsumentverket är positivt till förslagen som rör myndigheten och lämnar nedanstående synpunkter.

Sammanfattning

Konsumentverket är positivt till förslaget att verket ska tillhandahålla användarstöd med information och individuell vägledning om delningsekonomin. Oberoende stöd är en viktig trygghetsskapande åtgärd för att stärka användarna och främja delningsekonomins utveckling. Om delningsekonomins utveckling för med sig ett ökat behov av Konsumentverkets användarstöd, kan resursförstärkning bli nödvändig.

Myndighets- och sektorsspecifika klargöranden från andra aktörer utgör en viktig förutsättning för ett kvalitativt användarstöd, t ex kriterier för när plattform och privatperson räknas som näringsidkare. Då delningsekonomin verkar gränsöverskridande anser Konsumentverket att det också är viktigt att det finns riktlinjer inom EU för hur vissa situationer och ansvarsförhållanden ska tolkas.

När det gäller samråd inom försäkringsområdet förordar Konsumentverket Konsumenternas försäkringsbyrå som lämplig, oberoende samrådsaktör.

Konsumentverket är vidare positivt till förslaget att under tre år följa delningsekonomins utveckling och årligen rapportera resultaten till regeringen. Löpande uppföljning och analys är viktiga så att insatser som kan förtydliga och stärka användarnas ställning kontinuerligt kan övervägas. Uppdraget ställer dock nya krav på Konsumentverket varför resursförstärkning på 1 mkr bedöms nödvändig.

Vissa begagnade produkter är på grund av säkerhets- och miljömässiga risker olämpliga att återanvända och dela. Att verka för en produktdesign där lång livslängd och säkerhetsmässiga aspekter står i fokus kan därför vara av betydelse för en positiv utveckling av delningsekonomin.

9.2. Användarstöd genom information och vägledning         

Konsumentverket är positivt till förslaget att myndigheten ska tillhandahålla användarstöd genom information och vägledning i samråd med andra aktörer. Oberoende stöd bedöms vara en viktig trygghetsskapande åtgärd för att stärka användarna och främja delningsekonomins utveckling.

Det är både ändamålsenligt och naturligt att Konsumentverkets uppdrag anpassas till den pågående samhällsutvecklingen, och att Konsumentverkets roll blir tydlig också när det gäller konsumtion som grundar sig i transaktioner mellan privatpersoner. Genom den snabba utvecklingen av svenska och utländska plattformar ökar privatpersoners möjlighet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt komma i kontakt med andra användare som vill dela, sälja och köpa varor och tjänster. I delningsekonomins trepartsrelation kan dock de juridiska distinktionerna vara oklara och svåra att förstå, särskilt då plattformen och användarna ikläder sig olika roller i olika typer av relationer och i vissa fall befinner sig i olika länder. Transaktioner mellan privatpersoner faller i princip utanför det stöd och skydd som samhället erbjuder.  Användarna i delningsekonomin är därför i hög grad beroende av sin egen förmåga att informera sig och hantera problem som handeln kan ge upphov till. Mot denna bakgrund framstår utredningens förslag om användarstöd och vägledning från Konsumentverkets sida som välmotiverat. Ett sådant stöd är ägnat att stärka privatpersonerna liksom att främja utvecklingen av delningsekonomin och även bidra till ett effektivare resursutnyttjande.

Redan idag förmedlar Konsumentverket genom Hallå konsument och Konsument Europa viss information och vägledning avseende köp mellan privatpersoner. Om delningsekonomins utveckling medför att behovet av Konsumentverkets användarstöd ökar kan dock resursförstärkning bli nödvändig.

När det gäller samråd inom försäkringsområdet förordar Konsumentverket Konsumenternas Försäkringsbyrå som lämplig, oberoende samverkansaktör, med koppling till både bransch och myndigheter.

Myndighets- och sektorsspecifika klargöranden - en viktig förutsättning för ett kvalitativt användarstöd

Konsumentverket instämmer i att uppdraget att informera och vägleda bör ske i samråd med berörda myndigheter och andra oberoende aktörer.  Information och klargöranden från berörda aktörer om vad som gäller inom olika myndighets- och sektorsspecifika områden utgör en viktig förutsättning för ett kvalitativt användarstöd, t ex kriterier för när plattform och privatperson räknas som näringsidkare.

Då delningsekonomin verkar gränsöverskridande anser Konsumentverket att det också är viktigt att det finns riktlinjer inom EU för hur vissa situationer och ansvarsförhållanden ska tolkas

Övrigt

Hållbar produktdesign och risker med återanvändning i delningsekonomin

Konsumentverket vill i detta sammanhang påminna om riskerna förknippade med såväl delning som försäljning av vissa begagnade varor. Av säkerhets- och miljöskäl är vissa varor olämpliga att dela och återanvända, som exempelvis vissa barnartiklar och personlig skyddsutrustning, t ex hjälmar och flytvästar samt produkter som innehåller giftiga ämnen. Att verka för en produktdesign som ökar både säkerheten och livslängden på varor framstår därför som ytterligare en åtgärd som kan främja delningsekonomins utveckling.

Konsumentverket arbetar för närvarande med att utveckla information och vägledning till både konsumenter och andra aktörer på marknaden gällande ovan nämnda risker.

9.3 Att följa utvecklingen i ett användarperspektiv

Konsumentverket är positivt till förslaget att i samarbete med Konkurrensverket och i samråd med andra berörda myndigheter under tre år följa utvecklingen ur ett användarperspektiv och årligen rapportera resultaten till regeringen. Uppdragets inriktning och omfattning ställer dock nya krav på Konsumentverket varför resursförstärkning på 1 mkr bedöms nödvändig.

Konsumentverket anser att löpande uppföljning och analys av delningsekonomin och kunskapsbyggande i samråd med andra aktörer kan skapa förutsättningar för väl avvägda, evidensbaserade användarstärkande insatser. Delningsekonomin växer, i Sverige och internationellt, och efterhand som antalet användare blir fler kan en mer tillförlitlig kartläggning och analys av användarnas möjligheter och risker på delningsmarknaderna genomföras.

Utifrån frekvens och inverkan kan behovet av olika insatser, såsom exempelvis information, tillsyn och reglering kontinuerligt övervägas.

När det gäller bedömningen av Konsumentverkets förutsättningar att genomföra uppdraget bör det beaktas att konsumtion mellan enskilda faller utanför konsumentområdet, vilket är Konsumentverkets främsta kompetensområde. Det föreslagna uppdraget innefattar vidare, utöver omvärldsbevakning, även analys. Eftersom tillgången på befintlig statistik avseende delningsekonomins utveckling är bristfällig ställer uppdraget krav också på inhämtande av nya data. Konsumentverkets bedömning är att uppdraget skulle kräva relativt omfattande insatser och inte kunna lösas inom befintliga budgetramar. Det behov av resursförstärkning som framfördes av Konsumentverket under utredningen på c:a 1 mkr per år bedöms därför fortfarande vara aktuellt. Om särskilda medel inte skjuts till kan det leda till att andra angelägna insatser behöver prioriteras ner.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Cecilia Tisell. I handläggningen har också biträdande avdelningschefen Cathrin Lundqvist, enhetschefen Peter Vikström, utredaren Agne Sandgren och föredragande utredaren Kristine Blom deltagit.

Cecilia Tisell
Beslutande

Kristine Blom
Föredragande