Mervärdeskatteregler för vouchrar

Remissyttrande: 5 december 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2016/01274
Ert Dnr: Fi2017/004527/S2

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande Marianne Wreifors deltagit.

Joachim Allard
Beslutande 

Marianne Wreifors
Föredragande