Nya informationskrav om aktivitetsgrad i fondförvaltning

Remissyttrande: 22 juni 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/665
Ert Dnr: Fi2017/02560/V

fi.registrator@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör verkets uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

4 Behov av tydligare information om aktivitetsgrad i fondförvaltning

Som Konsumentverket framfört i remissyttrandet över SOU 2016:45 så ser verket positivt på att bolagen tydligare ska informera konsumenterna om aktivitetsgraden i fondförvaltningen. Enligt Konsumentverkets uppfattning är detta väsentlig information som ska framhållas. Det är också viktigt att informationen är lättillgänglig, begriplig och tydlig.

4.4 Nya informationskrav för ett medvetet fondval

Som framgår ovan är Konsumentverket positivt till att bolagen tydligare ska informera konsumenternas om aktivitetsgraden i fondförvaltningen Konsumentverket ställer sig dock frågande till om genomsnittskonsumenten har tillräcklig kunskap för att förstå och bedöma information om målsättningen för aktivitetsgraden i fondförvaltningen och den faktiska aktivitetsgraden under föregående år.

Konsumentverket är vidare tveksamt till om det är lämpligt att i lag reglera att bolagen ska redovisa en målsättning. Enligt Konsumentverket finns det en överhängande risk för att konsumenten uppfattar målsättningen som en utfästelse. I sammanhanget kan nämnas att det av Konsumentverkets överenskommelse med Fondbolagens Förening angående regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2015:02) följer att när det gäller exempelvis räkneexempel så ska det tydligt framgå att det endast är frågan om räkneexempel och att flera alternativ med olika förutsättningar bör lämnas. Vidare följer det att räkneexempel för att illustrera en fonds framtida värdetillväxt i sin helhet ska överensstämma med god sed och inte vara vilseledande i något avseende. Detta innebär bland annat att räkneexempel grundas på försiktiga och tydligt angivna antaganden och att det tydligt ska framgå att det inte är frågan om en utfästelse när antaganden om värdetillväxt görs. Används räkneexempel för att illustrera framtida tillväxt ska det tydligt klargöras att det endast är frågan om illustrativa exempel. Om bolagen ska lämna information om målsättningen för aktivitetsgraden i fondförvaltningen anser Konsumentverket att motsvarande krav som enligt överenskommelsen gäller för räkneexempel bör gälla för målsättningen för aktivitetsgraden i fondförvaltningen. Detta innebär bland annat att det klart och tydligt ska framgå att det enbart är frågan om en målsättning, att målsättningen grundas på försiktiga och tydligt angivna antaganden och att det tydligt ska framgå att det inte är frågan om en utfästelse.

I promemorian anges att om den faktiska aktivitetsgraden under föregående år skiljer sig från den målsättning som redovisats, får årsberättelsen för värdepappersfonder och specialfonder för vilka förvaltningen kan jämföras med ett relevant jämförelseindex innehålla en förklaring till skillnaden. Enligt Konsumentverket är detta väsentlig information som bör finnas med i årsberättelsen och det bör således inte vara upp till det enskilda bolaget att avgöra om informationen ska lämnas eller inte.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Cecilia Tisell. I handläggningen har också juristen Otto Johansson Hansson och föredragande juristen Malin Fors deltagit.

Cecilia Tisell
Beslutande

Malin Fors
Föredragande