Promemoria Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar

Remissyttrande: 26 januari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1381
Ert Dnr: N2016/07338/RS

Näringsdepartementet
Rättssekretariatet

n.registrator@regeringskansliet.se
jenny.lundberg@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

................................................................

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge deltagit.

Joachim Allard
Beslutande                                                   

Emma Hedge
Föredragande