Promemoria Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Remissyttrande: 15 mars 2017

Dnr: 2017/170
Ert Dnr: Fi2017/00532/FPM

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Promemoria Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också föredragande juristen Maria Wackerfeldt deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Maria Wackerfeldt
Föredragande