Promemorian Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Remissyttrande: 26 september 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/958
Ert Dnr: Fi2017/03543/S1

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Otto Johansson Hansson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Otto Johansson Hansson
Föredragande