Remiss av betänkande SOU 2017:15

Remissyttrande: 26 juni 2017
REMISSYTTRANDE

Vårt Dnr 2017/446
Ert Dnr S2017/01576/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.
___________________________________________ 
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.    

Peter Vikström
Marianne Wreifors