Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el

Remissyttrande: 6 mars 2017

Diarienummer: 2017/119 
Ert diarienummer: M2016/02968/Ee

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.
___________________________________________ 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström

Marianne Wreifors