Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 (Ei R2017:07)

Remissyttrande: 5 december 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1116
Ert Dnr: M2017/02561/Ee

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket ser positivt på Energimarknadsinspektionens förslag till förändringar. Förändringar som bör kunna innebära jämnare och stabilare tariffer samt lägre kostnader för elkunden än i dagens system. Samtidigt som det är fortsatt betydelsefullt med kostnadstäckning och rimlig vinst för elnätsföretagen, efter underhåll och investeringar i elnäten.

I Konsumentverkets årligt återkommande konsumentrapport har elmarknaden ända sedan starten 2013 varit en av de konsumentmarknader som lyfts fram som en av de mest problematiska för konsumenterna. Energimarknadsinspek-tionens förslag om nya regler kan bidra till att stärka tilltron till elmarknaden.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också jurist Emelie Neidre, utredare Johan Jarelin och föredragande utredare Katarina Jacobson deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Katarina Jacobson
Föredragande