Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42

Remissyttrande: 18 september 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/617
Ert diarienummer: M2017/01407/Kl

Miljö- och energidepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter på det aktuella betänkandet.
__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

Peter Vikström, beslutande 

Johan Jarelin, föredragande