Remiss av Naturvårdsverkets rapport 6772 ”Mikroplaster”

Remissyttrande: 30 oktober 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/697
Ert Dnr: M2017/01473/Ke

Miljö- och energidepartementet

 

Konsumentverket konstaterar att mikroplaster är ett typiskt exempel på miljöproblem som i hög grad bygger på diffus spridning. Konsumenter kan påverka problemens omfattning på många olika sätt, t.ex. genom vilka bildäck de köper, hur de kör med sina bilar, vilka kläder och andra textilier de köper och hur de tvättar dessa, vilka båtbottenfärger de använder till sina båtar och hur de underhåller båtarna, samt i vilken utsträckning de bidrar till nedskräpning.

Som framgår av Naturvårdsverkets rapport är det inte så enkelt att komma åt denna typ av miljöpåverkan, åtminstone inte när de material som kan ge upphov till mikroplaster har hamnat i konsumentledet. Konsumentverket menar att denna typ av problem framförallt behöver lösas i tidigare led. Detta genom att på olika sätt skapa en situation där konsumenten inte genom sina produktval eller användning orsakar problemen.

Om man tar exemplet mikroplaster från tvätt av textilier är det högst osäkert vilken framgång det kan ge att försöka informera miljontals konsumenter vilka textilier de ska köpa och hur de ska hantera dem för att undvika att sprida mikroplaster. Det bör vara betydligt effektivare att lösa problemet t.ex. med de föreslagna åtgärderna som siktar på att i producentled åtgärda de textila material som skapar miljöproblemen, eller krav på att tvättmaskinstillverkare inkluderar filter i maskinerna.

Konsumentverket har en positiv hållning till information riktad till konsumenter om hur de på olika sätt kan agera för att minska miljöpåverkan från sin konsumtion. De konsumenter som har intresse av detta bör kunna få en god vägledning. Konsumentverket har också i uppdrag att tillhandahålla sådan information. Däremot menar Konsumentverket som sagt att konsumentinformation inte bör ses som någon huvudsaklig lösning på den miljöpåverkan som uppstår från hushållens konsumtion.

När det gäller förslaget på sidan 82 om information till konsumenter ställer sig Konsumentverket positivt till detta. Informationen bör tas fram enligt rådande rutiner för hur arbetet med Hallå konsument sköts idag. Natur­vårdsverket bör vara så kallad informationsansvarig myndighet i detta fall och stå för initiativet att informationen tas fram. För att informationen ska kunna få effekt är det också viktigt att den blir känd bland konsumenterna.

Det Forum för miljösmart konsumtion som Konsumentverket nu håller på att bygga upp har inte enskilda konsumenter som målgrupp. Forumet ska stimulera till samverkan och utbyte av kunskap samt sprida information om frågor som rör miljömässigt hållbar konsumtion till berörda samhällsaktörer. Forumet och dess sekretariat kan förstärka andras initiativ, och deltar i den dialoggrupp för textil som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har startat. Genom att delta på föreslagen workshop om mikroplaster kan sekretariatet visa på exempel för att stimulera till förändrade konsumtions­mönster, sprida information om frågor som rör miljömässigt hållbar konsumtion och på så sätt bidra till åtgärdens förväntade resultat.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också innehållssamordnare Eva Holmgren, utredare Anna-Maria Lundholm och föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Johan Jarelin
Föredragande