Remiss av promemorian ”Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon”

Remissyttrande: 18 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/386
Ert Dnr: Fi2017/01469/S2

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

Hittills har incitamenten för konsumenterna att välja mer miljöanpassade bilar varit alltför svaga för att åstadkomma någon större omställning av den svenska bilparken. Ett bonus-malus-system bör kunna ge starkare sådana incitament.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Peter Vikström. I handläggningen har också utredaren Johan Jarelin och föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit. 

Peter Vikström                                            
Beslutande

Katarina Jacobson
Föredragande