Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Remissyttrande: 19 december 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1254
Ert Dnr: Ju2017/09045/L4

Justitiedepartementet
Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget. Dock lämnar verket följande kommenterar.

Konsumentverket ser positivt på att marknadskontrollmandatet för gasanordningar som omfattas av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar) förordnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket. Detta innebär i sin tur att Kemikalieinspektionen och Konsumentverket (istället för Boverket) fråntas det marknadskontrollmandat som dessa myndigheter har genom nuvarande lagstiftning för sådana produkter. Av förslaget framgår uttryckligen att Kemikalieinspektion inte längre bör ha någon del av marknadskontrollen av gasanordningar enligt EU:s förordning om gasanordningar. Ett sådant förtydligande hade även varit önskvärt gällande Konsumentverket.

Vidare anges i promemorians avsnitt 5.6.1 att ett delat marknadskontrollansvar kan medföra vissa nackdelar, men ändå föreslås att marknadskontrollansvaret när det gäller gasanordningar även fortsättningsvis ska vara delat. Detta motiveras enligt följande: ”Organisationen av marknadskontrollen i Sverige i dag bygger på att ansvaret för marknadskontroll är fördelat mellan sektorsansvariga myndigheter. Detta beror till stor del på behovet av framför allt teknisk kompetens hos sektorsmyndigheterna i den praktiska tillämpningen av regelverket.”

Konsumentverket stödjer principen att ansvaret för marknadskontroll ska förordnas till de sektorsmyndigheter som innehar teknisk kompetens i den praktiska tillämpningen av regelverket.

Av promemorian framgår det att Konsumentverket behåller sitt marknadskontrollmandat för de gasanordningar som inte omfattas av EU:s förordning om gasanordningar. Konsumentverket anser dock att det vore lämpligare att också marknadskontrollmandatet för de gasanordningar som inte ryms inom EU:s bestämmelser om gasanordningar förordnas till de sektorsmyndigheter som innehar teknisk kompetens i den praktiska tillämpningen av EU:s förordning om gasanordningar.

Konsumentverket hade därför föredragit att förslaget även reglerat de gasanordningar som inte omfattas av EU:s förordning om gasanordningar och anser att förslaget eller annan lagstiftning bör kompletteras med sådana bestämmelser. En sådan lagstiftning bör ge förordnande till de sektorsmyndigheter som innehar den erforderliga tekniska kompetensen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också verksjurist Elin Söderlind, utredare Per-Olov Sjöö och föredragande utredare Fredrik Nyström deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Fredrik Nyström
Föredragande