Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Remissyttrande: 18 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/346
Ert Dnr: M2017/00723/R

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Marianne Wreifors