Remiss av rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Remissyttrande: 16 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1402
Ert Dnr: M2016/00838/R

Miljö- och energidepartementet

 

Konsumentverkets enda synpunkt på förslaget till rapport är att under rubriken IX på sidorna 14-15 kunde det vara befogat att även nämna den myndighets­gemensamma miljöinformation riktad till konsumenter som finns på webbplatsen hallakonsument.se. Detta regleras av förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter, där det i 3 § sägs att upplysnings­tjänsten ska omfatta ”information om miljömässigt hållbar konsumtion relaterad till generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen, liksom när så bedöms lämpligt information om andra hållbarhetsaspekter”.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

Peter Vikström                                            
Beslutande

Johan Jarelin
Föredragande