Remiss Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Remissyttrande: 27 januari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1483
Ert Dnr: Ku2016/02492/MF

Kulturdepartementet
Enheten för medier och film
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, kommunikationschef. I handläggningen har också föredragande presschefen Hans Lundin deltagit.

Mia Ohlsson
Hans Lundin