Remiss ”Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon”

Remissyttrande: 13 mars 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2016/1436
Ert Dnr: N2016/07396/MRT

Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter,
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag om att kommuner ska ges möjlighet att inrätta miljözoner även för lätta fordon. Miljözoner kan vara ett möjligt verktyg för en bättre luftkvalitet i tättbebyggda områden.

Generella styrmedel såsom skatter och avgifter behöver utgöra grunden i miljö- och klimatarbetet. Andra styrmedel kan behöva komplettera dessa. Miljözoner kan vara ett sådant komplement, men är en relativt hård form av styrning. För konsumenternas del vore det därför inför den här typen av förändringar bra med en viss framförhållning, något som kan vara svårt i nu aktuellt fall eftersom ett snabbt införande ger störst miljöeffekt.

Bestämmelser om miljözoner för lätta fordon har stor påverkan på allmänhet och på företag. De bör användas endast efter noggrant avvägande.

Införande av miljözoner kommer innebära att åtskilliga konsumenter har bilar som inte är tillåtna att köra där, och då är det angeläget att de får flera handlingsalternativ. Ett alternativ är förstås att byta bil och köpa en som klarar kraven, men för vissa konsumenter är sannolikt ett sådant byte av bil inte realistiskt. För att ge dessa konsumenter möjligheter att lösa sina transport-behov bör kommunerna överväga kompletterande åtgärder i form av exempel-vis parkeringsmöjligheter utanför den tilltänkta miljözonen och med goda möjligheter till kollektiva transporter till och från. Som Transportstyrelsen nämner i rapporten skulle särskilda informationsinsatser över hela landet krävas inför inrättande av miljözon.

Som nämns skulle även minskad hastighet och förbud för fordon med dubbdäck minska utsläpp av partiklar och bidra till minskat buller.

Uppdraget till Transportstyrelsen har dock fokuserat på bestämmelser om miljözoner som styrmedel för kommuner att hantera problem med luftkvalitet och buller. För att få en helhetssyn över hur styrmedel fungerar tillsammans hade det dock, som Transportstyrelsen också nämner, varit lämpligt med ett helhetsgrepp över samtliga styrmedel för att minska trafikens miljöpåverkan. Ett sådant underlag skulle kunna hjälpa kommunerna i deras åtgärdsarbete och inför beslut om lämpliga lokala åtgärder.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Peter Vikström. I handläggningen har också utredaren Johan Jarelin och föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Katarina Jacobson
Föredragande