Remissyttrande avseende delbetänkandet Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)

Remissyttrande: 13 oktober 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/745
Ert Dnr: S2017/03686/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket begränsar nedan sitt yttrande till de delar som berör myndighetens uppdrag.

Konsumentverket välkomnar en enhetlig reglering avseende försäljning och marknadsföring av alkoholhaltiga preparat och ställer sig i stort positivt till utredningens förslag och slutsatser. Det är lämpligt att i så stor utsträckning som möjligt reglera alkoholhaltiga preparat, som är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel, på samma sätt som alkoholdrycker. Att använda befintliga system för såväl reglering av handel och servering som för tillsynen bidrar till önskad förutsebarhet för alla parter och leder till en konsekvent behandling av produkter med liknande risker för medicinska och sociala skadeverkningar.

Avsnitt 7.6.2

I förarbeten anges att såväl utomhusreklam som direktreklam är exempel på sådan marknadsföring som inte är förenlig med kravet på särskild måttfullhet. Dessa uttalanden har Konsumentverket tidigare utgått från såväl vid tillsyn som vid utformandet av allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter. Senare rättspraxis från Marknadsdomstolen har dock, enligt Konsumentverkets uppfattning, öppnat upp för direktreklam under särskilt angivna förutsättningar och viss utomhusreklam på alkoholområdet. Konsumentverket upplever att det i dagsläget råder en osäkerhet kring rättsläget för utomhusreklam och direktreklam avseende alkoholdrycker. En liknande osäkerhet kommer även att finnas vad avser direktreklam och utomhusreklam för alkoholhaltiga preparat. Det oklara rättsläget skapar problem för både tillsynsansvarig myndighet och för marknadsförande aktörer som vill följa lagen. Konsumentverket ser ett behov av förtydligande i lagtext angående under vilka förutsättningar direktreklam och utomhusreklam för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat ska få förekomma.

Avsnitt 7.6.3

Konsumentverket finner det sannolikt att många av de produkter som kommer att regleras genom den föreslagna lagstiftningen är produkter som i högre grad tilltalar en yngre målgrupp än vad som normalt gäller för alkoholdrycker. Det kan handla om exempelvis glass och ”slush”, där dels själva produkten, dels dess förpackning och tillhörande marknadsföring, i större utsträckning kan komma att tilltala yngre personer. Konsumentverket anser att det kan finnas skäl att på sikt utvärdera försäljningen och konsumtionen av de alkoholhaltiga preparat som nu regleras, för att konstatera vem genomsnittskonsumenten är. Om försäljningen och konsumtionen till största delen består av en yngre målgrupp kan det finnas anledning att överväga ytterligare åtgärder avseende marknadsföring av de alkoholhaltiga preparat som avses i 1 kap. 10 § 2 st. i lagförslaget, än vad som gäller för marknadsföring av alkoholdrycker.       

Avsnitt 7.6.6

I avsnittet beskrivs det undantag från ursprungslandsprincipen som e-handelsdirektivet medger och som kan aktualiseras om det är nödvändigt för att skydda bland annat folkhälsan eller konsumenter. Konsumentverket vill dock framhålla att möjligheten att, med framgång, åberopa nämnda undantag är förenat med stora praktiska svårigheter. För att bestämmelsen ska kunna tillämpas krävs sannolikt att det går att bevisa att etableringsorten har valts endast för att kringgå de svenska strängare alkoholreklamreglerna. Om inte det marknadsförande företaget tillstår detta torde möjligheten att bevisa ett sådant kringgående vara i stort sett obefintlig.

Avsnitt 7.8

Det vore önskvärt med uttryckliga regler om sponsring i fråga om alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat, utöver den redan befintliga regleringen av sponsring i radio och tv. Konsumentverket instämmer således i utredningens slutsats om att det finns skäl till en ny översyn av sponsring vad gäller olika alkoholprodukter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschefen Andreas Prochazka och föredragande juristen Elin Häggeborn deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Elin Häggeborn
Föredragande