Remissyttrande avseende Ds 2017:5 – Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.

Remissyttrande: 15 maj 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/315
Ert Dnr: N2017/01869/RS

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också enhetschef Andreas Prochazka och föredragande jurist Anna Rhenman deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Anna Rhenman
Föredragande