Remissyttrande avseende EU-rättsakter om tjänster

Remissyttrande: 15 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/80

Utrikesdepartementet
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad
103 39 Stockholm

Europeiska kommissionens förslag gällande dels en anmälningsprocedur för tillståndsförfarande och krav relaterade till tjänster (KOM (2016 821), dels införande av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 och KOM (2016) 823).

Konsumentverket välkomnar förslagen.

Med hänvisning till att alla medlemsländer inte anmäler tjänsteregler enligt vad som följer av tjänstedirektivet så är det bra att anmälningsproceduren skärps med bl.a. tidsgränser och andra administrativa rutiner. Positivt är också att Europeiska kommissionen föreslås få i uppgift att offentliggöra medlemsstaternas anmälningar på en särskild webbplats vilket innebär att allmänheten ges möjlighet att ta del av anmälda förslag.

Ett elektroniskt europeiskt tjänstekort kommer att underlätta för vissa näringsidkare att uppfylla de administrativa formaliteter som krävs för att få tillhandahålla tjänster utomlands.
_________________________
Detta yttrande har beslutats av Mia Olsson, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande enhetschef Jolanda Girzl deltagit.