Remissyttrande avseende M2017/01318/Ke

Remissyttrande: 16 oktober 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/721
Ert diarienummer: M2017/01318/Ke

Miljö- och energidepartementet

Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag.

Konsumentverket ställer sig positiva till Kemikalieinspektionens utgångspunkt att göra konsumenternas vardag säkrare, liksom att även minska riskerna för miljön, genom att motverka felaktig eller icke avsedd användning av bekämpningsmedel. Att begränsa den privata användningen av kemiska växtskyddsmedel så att endast de växtskyddsmedel får godkännas för privat användning som innehåller verksamma ämnen med låg risk enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning, kan vara ett sätt att skydda konsumenter och miljö. Konsumentverket saknar expertkunskap att bedöma om insatsen är tillräcklig, men ser det som ett positivt steg i rätt riktning.

__________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Peter Vikström, enhetschef för Analysenheten. I handläggningen har också föredragande utredare Emma Schütt deltagit.

Peter Vikström, beslutande                                            
Emma Schütt, föredragande