Remissyttrande avseende promemorian – Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. (N2016-07245-RS)

Remissyttrande: 18 januari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer 2016/1373

Näringsdepartementet
103 33  Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Camilla Tellås deltagit.

 Joachim Allard                                                        Camilla Tellås