Remissyttrande avseende rättsakt COM (2017) 256: Förslag till förordning om en Digital Portal

Remissyttrande: 10 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer:  2017/558
Ert diarienummer: UD2017/08107/HI

Utrikesdepartementet
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.

Konsumentverket är positivt till förslaget.

Med hänvisning till att flertalet konsumenter och företag inte känner till att det finns några hjälptjänster online på EU-nivå, så kommer en gemensam digital portal att ge centraliserad tillgång till all information som privatpersoner och företag behöver när de ska utnyttja sin rätt till rörlighet inom EU.

Konsumentverket vill betona vikten av att det blir ett fokus på användarens behov och förutsättningar när det gäller utbud, struktur och presentation av onlineinformation, hjälptjänster och online-förfaranden för privatpersoner och företag. Privatpersoner och företag som vill utnyttja sina rättigheter på den inre marknaden ska lätt kunna finna tillförlitlig, tydlig och begriplig information online om vilka regler och krav som gäller i medlemsstatens jurisdiktion.

Den digitala portalen blir förhoppningsvis ett starkt incitament för medlemsstaterna att anta långtgående gränsöverskridande och nationella strategier för e-förvaltning. Privatpersoner och företag i EU ska kunna dra nytta av de tekniska framsteg som finns tillgängliga samt ha tillgång till information på olika språk när det gäller gränsöverskridande verksamhet.

Konsumentverkets ser inga uppenbara tekniska hinder i förslaget med en samlad digital portal inom EU. Förslaget, som det är skrivet, kommer att ställa vissa krav på Konsumentverkets verksamhet i form av teknisk vidareutveckling, översättning av befintliga webbplatser och verktyg samt anpassning av arbetsprocesser.

Förslaget behöver därför, om det genomförs, få en väl anpassad tidplan och budget för att myndigheten på ett bra sätt ska kunna genomföra dessa åtgärder.

Konsumentverket har gjort en uppskattning av behovet av revideringar som kan uppstå på Konsumentverkets webbplatser, hallakonsument.se, konsumenteuropa.se och konsumentverket.se, till följd av EU-kommissionens förslag på en gemensam digital informationsportal. Arbetet skulle innefatta produktion av nya artiklar, översättningsarbeten, ombyggnation av anmälningsfunktion och möjligheten till användarfeedback etc.

Det kan även bli relevant för Konsumentverket eller våra samarbetsparter att översätta myndighetens 57 branschöverenskommelser samt reseguiden hallakonsument.se.

Konsumentverket ser positiv på att användarna kommer att ges möjlighet att via ett återkopplingsverktyg bedöma omfattning och kvalitet på de uppgifter, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som de har använt.

Konsumentverket vill slutligen betona att det är mycket viktigt att denna förordning innehåller en tydlig fördelning mellan kommissionen och medlemsstaterna vad gäller ansvaret för utveckling, tillgänglighet, underhåll, kvalitetskriteriernas efterlevnad och säkerhet för tekniska verktyg.

I sammanhanget är det också centralt att det finns möjlighet att utveckla och tillhandahålla informationen med hänsyn taget till hur medborgarstödet är organiserat i respektive land. För att respektive medlemsland ska kunna bidra till att skapa kännedom om de möjligheter som den digitala portalen erbjuder, bör förordningen om en gemensam digital ingång konstrueras så att den inte begränsar aktörernas insatser.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Mia Ohlsson. 

I handläggningen har också projektledare/kommunikatör Torbjörn Noaksson, kommunikatör Michael Nilsson och enhetschef Jolanda Girzl, föredragande, deltagit.

Mia Ohlsson

Jolanda Girzl