Remissyttrande avseende SOU 2016:65 – Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten

Remissyttrande: 12 januari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 016/1252
Ert  Dnr: 2016/06793/Å

Justitiedepartementet
Åklagarenheten
Linda Rantén
103 33 Stockholm

Inledning

Konsumentverket inskränker sitt yttrande till de delar som kan anses beröra myndighetens uppdrag.

6.2.3 Andra myndigheter med ett uttryckligt tillsynsansvar över personuppgiftsbehandling – Behandling av personuppgifter vid s.k. spam (s. 97 f)

Konsumentverket vill här lägga till att verket även utövar tillsyn enligt 20-21 § marknadsföringslagen (2008:486), som utgör ytterligare preciseringar av reglerna om obeställd reklam. De bestämmelserna tar bl.a. sikte på andra metoder (t.ex. via telefon) som en näringsidkare får använda för individuell kommunikation på distans.

8.3 Är det möjligt att samla all tillsyn över behandling av personuppgifter hos en myndighet?

Konsumentverket instämmer i utredningens bedömning att det inte är möjligt och vore inte heller lämpligt att samla all tillsyn över behandling av personuppgifter hos en myndighet.

Konsumentverket har inga synpunkter på utredningens övriga förslag.

............................................................

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksjuristen Elin Söderlind deltagit.

Ivar Rönnbäck

Beslutande

Elin Söderlind

Föredragande