Remissyttrande avseende SOU 2016:93 – Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Remissyttrande: 3 maj 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2017/169

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.
___________________________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också enhetschef Andreas Prochazka och föredragande jurist Anna Lindström deltagit.

Joachim Allard, Beslutande
Anna Lindström, Föredragande