Remissyttrande om konsulärt skydd till unionsmedborgare i tredje länder

Remissyttrande: 9 maj 2017
REMISSYTTRANDE

Införlivande av rådets direktiv 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande beslut 95/553/EG (det konsulära direktivet)


Diarienummer: 2017/496
Ert diarienummer: UD2017/06447/KC

Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter. 
___________________________________________
Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck 
Marianne Wreifors