Remissyttrande över betänkande av Energikommissionen

Remissyttrande: 10 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/113
Ert Dnr: M2017/00026/Ee

Miljö- och energidepartementet

 

Konsumentverket lämnar följande synpunkter på Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2):

7.2.5 Småskalig produktion

Konsumentverket tillstyrker kommissionens förslag om en utredning. Det är positivt för konsumenterna om förändringar i regelverket kan göra det enklare att vara småskalig producent (s.k. prosumenter).

7.2.6 Användning och effektivisering

Konsumentverket tillstyrker kommissionens förslag om en utredning. Det är positivt för konsumenterna om de får tillgång till nya tjänster som kan göra det lättare att vara mer aktiv i att effektivisera energi­användningen och att genom sitt användningsmönster påverka sina kostnader. Det är bra om konsumen­terna även får ytterligare stöd att sänka sin energianvändning totalt sett, t.ex. genom tjänster eller varor som gör det lätt att kunna se sin användning i realtid och hur den fördelas på olika apparater mm. Som Energimarknads­inspek­tionen har konstaterat finns det idag väldigt svaga incitament för konsumenten att vara flexibel.

7.2.7 Överföring

Konsumentverket tillstyrker kommissionens förslag om en utredning om skärpta funktionskrav på nya elmätare. Tätare registrering av mätvärden och ett öppet gränssnitt för konsumenterna att följa sin elanvändning bör kunna förbättra förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet då det kan ge kunden mer information och bättre möjligheter att styra om sin användning.

Konsumentverket ser också positivt på förslaget om demonstrations- och pilotprojekt för särskilda områden i elnätet. Möjligheter att prova nya idéer i mindre skala bör kunna vara gynnsamt för utvecklingen av förbättrade lösningar.

7.2.8 Elmarknadens utveckling

Konsumentverket delar kommissionens bedömning att det är angeläget att skapa förutsättningar för en väl fungerande efterfrågeflexibilitet.

7.2.9 Forskning

Konsumentverket vill understryka behovet av forskning för att nå de klimat- och energipolitiska målen och att den tar till vara tvärvetenskapliga perspektiv. Bland annat är det viktigt att kombinera teknisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning när det gäller att ta fram åtgärder för att stimulera till efterfrågeflexibilitet och ändrade beteenden.

7.2.10 Finansiering

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget att sänka skatten på termisk effekt och kompensera detta genom en höjning av normalskattenivån, men menar att även skattefrågan behöver tas med i en helhetsbedömning av hur man skapar förutsättningar för att nå de klimat- och energipolitiska målen. Som lyfts fram i Energimarknadsinspektionens rapport om efterfrågeflexibilitet (EI R2016:15) så kan den allmänna energiskatten försvaga de ekonomiska incitamenten för hushållskunder att vara flexibla i sin elanvändning genom att variationer i elpriset inte får samma genomslag. Denna effekt kan bli större vid en höjning av normalskattenivån.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också utredare Katarina Jacobsson, jurist Emelie Neidre och föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Johan Jarelin
Föredragande