Remissyttrande över Energimyndighetens rapport Miljöinformation om drivmedel

Remissyttrande: 25 september 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/774
Ert Dnr: M2017/01118/Kl

Miljö- och energidepartementet
Klimatenheten
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket är positiv till Energimyndighetens förslag.

När det gäller de specifika frågor som Regeringen särskilt vill ha synpunkter på vill Konsumentverket lämna följande kommentarer:

a)     Det förslag på märkning som presenterats bör kunna fungera. Tydligheten och läsbarheten kan troligen utvecklas ytterligare.

Även information om råvaror och ursprungsland bör finnas med på märket. De största ingående andelarna och ursprungsland för dessa, kompletterat med hänvisning till webbplats för fullständig information.

Konsumentverket anser att informationen bör tillhandahållas både genom märkning vid pump och på webbplatser.

b)     Det kan vara en fördel för konsumenten om information om drivmedel finns samlad på en webbplats. Som komplement till att ha informationen på exempelvis Energimyndighetens webbplats bör informationen även finnas på näringsidkarens webbplats.

c)     Konsumentverket har inga synpunkter kring frågan om eventuella konkurrensproblem.

I samrådet var Konsumentverket positiv till förslaget om utveckling av webbplatsen Bilsvar. Det arbetet pågår nu.

__________________________

 Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också utredaren Johan Jarelin, juristen Malin Johansson, kommunikatören/projektledaren Torbjörn Noaksson och föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Katarina Jacobson
Föredragande