Remissyttrande över Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

Remissyttrande: 14 mars 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2016/1438
Ert Dnr: N2016/07415/MRT

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

 

En särskild kontrollutrustning för taxifordon och tillståndspliktiga beställningscentraler

Den föreslagna ordningen med taxifordon med en särskild kontrollutrustning anslutna till tillståndspliktiga beställningscentraler kan medföra fördelar för konsumenten. Konsumenten kontaktar beställningscentralen för att beställa en resa och får redan vid beställningen ett fast pris för resan. Beställningscentralen förmedlar transporten med taxiföretaget och tar betalt för transporten. Genom att konsumenten får ett fast pris redan vid beställningen och betalar resan till beställningscentralen ökar pristryggheten för konsumenten.

I utredningen fastställs inte hur kontakten mellan konsumenten och beställningscentralen ska komma att ske. I ett scenario över alternativa lösningar för kontroll av taxi beskrivs bland annat att kunden skulle kunna beställa sin taxiresa via en mobilapplikation (”app”). Konsumentverket vill framhålla att det samtidigt som ny teknik och nya tekniska möjligheter tillvaratas är viktigt att säkerställa att även resenärer med olika funktionsnedsättningar har möjlighet att använda den nya tekniken samt att kontakta beställningscentralen. Konsumentverket har uppmärksammats på att ett digitalt beställande av resor upplevs som komplicerat av många synskadade och många äldre.

Förslaget till ny definition av samåkning

Samåkning har traditionellt skett mellan privatpersoner som känner varandra och som reser tillsammans till en gemensam arbetsplats eller liknande. Ny teknik möjliggör för personer som inte känner varandra att samordna sina resor på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. En ökad samåkning har potential att öka tillgängligheten och rörligheten för resenärer såväl i städer som på landsbygden. Konsumentverket är därför positivt inställd till en definition som främjar samåkning.

Med den tekniska utvecklingen har det också tillkommit aktörer som förmedlar samåkningen genom att sätta privatpersoner med samma resmål eller resväg i kontakt med varandra. Med anledning av detta vill Konsumentverket erinra om att det är viktigt att de potentiella fördelarna med samåkningen inte sker på bekostnad av konsumentskyddet.

I övrigt vill Konsumentverket framhålla att plattformarna ofta kommer vara att betrakta som näringsidkare i marknadsföringslagens och i avtalsvillkorslagens mening. Även om en plattform förmedlar en samåkningstjänst mellan två privatpersoner bör plattformen ha ett ansvar för marknadsföringen på plattformen, i den utsträckning plattformen har kontroll över informationen och inte enbart agerar som en värdtjänst. Att plattformen är en förmedlare innebär inte automatiskt att plattformen kan friskriva sig från ansvar för marknadsföringen på plattformen. När plattformen är att betrakta som näringsidkare kommer det även att finnas ett konsumentavtal mellan privatpersonen och plattformen angående själva förmedlandet av tjänsten.

En förmedlare, t.ex. en plattform, är som huvudregel inte part i avtalet mellan aktörerna mellan vilka en kontakt eller tjänst förmedlas. I vissa fall kan en förmedlare emellertid komma att agera på ett sådant självständigt sätt att förmedlaren får ställning som part i huvudavtalet. I sådana fall kan avtalsvillkorslagen bli tillämplig på avtalet mellan plattformen och konsumenten. Under sådana förhållanden skulle en konsument kunna välja att rikta sina krav enligt huvudavtalet mot plattformen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också Angelica Lillback, jurist, och föredragande jurist Sanna Jonasson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Sanna Jonasson
Föredragande