Remissyttrande ”Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel”

Remissyttrande: 13 september 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/898
Ert Dnr: N2017/00472/MRT

Näringsdepartementet
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
n.registrator@regeringskansliet.se
marie.egerup@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget att verket får meddela föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta drivmedel.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Malin Johansson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Malin Johansson
Föredragande