Remittering av vissa förslag i lagstiftningsärendet om ny järnvägstrafiklag

Remissyttrande: 14 mars 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/217
Ert Dnr: Ju/2017/01634/L3

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga invändningar mot förslaget.

I sammanhanget vill Konsumentverket dock lämna nedanstående synpunkt.

Bestämmelser om specialpreskription för fodringar som har sin grund i tågpassagerarförordningens bestämmelser (artiklarna 15–18)

Konsumentverket bedömer att det ur ett konsumentskyddsperspektiv givetvis är en fördel med en längre preskriptionstid. Konsumentverket ser emellertid ingen orimlighet i den nu föreslagna preskriptionstiden om tre år. Begränsningen torde inte heller vara till nackdel för konsumenten. Regeringen anför i förslaget under rubriken ”Preskription av fordringar på förseningsersättning enligt tågpassagerarförordningen”, att preskriptionstidens längd motiveras av att en resenär bör ha möjlighet att få Allmänna reklamationsnämndens rekommendation om hur tvisten bör lösas innan preskriptionstiden löper ut. I sammanhanget vill Konsumentverket dock nämna att fordringar enligt artiklarna 15–18 i tågpassagerarförordningen sällan kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden eftersom fordran ofta är under beloppsgränsen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Angelica Lillback deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Angelica Lillback
Föredragande