Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning (Ds 2017:13)

Remissyttrande: 31 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/495
Ert Dnr: Fi2017/01958/KO

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Som Konsumentverket tidigare framhållit i yttrande över SOU 2014:4 är det av vikt att säkerställa ett högt konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Konsumentverket är därför positivt till att frågan om det finns skäl för att konsumentens rätt till ersättning för utebliven vinst ska vara begränsad utreds.

Konsumentverket instämmer i utredningens övergripande slutsats att det uttryckligen av lagtext bör framgå huruvida möjligheten till skadestånd är begränsad eller ej.

Utöver detta har Konsumentverket följande synpunkter på utredningens förslag och bedömningar.

7 Bör skadeståndet begränsas?

Som Konsumentverket tidigare framfört vore det önskvärt att konsumenter fick ersättning för utebliven vinst, även om verket inser att det vore förknippat med vissa svårigheter. Som utredningen framför kan goda skäl anföras såväl för en begränsning av skadeståndet som för fullt skadestånd. Med utgångspunkt i vikten av att uppnå ett högt konsumentskydd gör verket dock bedömningen att de skäl som talar för fullt skadestånd väger över.

I likhet med utredningen anser verket att det kan diskuteras huruvida en begränsning kan motiveras av de bevissvårigheter konsumenten kan möta. Detta särskilt då det för konsumenter vanligen är möjligt att på ett enkelt sätt och utan att ådra sig betydande kostnader få tvisten prövad i ARN.

Det ter sig naturligt att den som ådragit sig ett skadeståndsansvar gentemot en konsument är fullt ut ersättningsskyldig, med de begränsningar som följer av allmänna principer. Delvis i motsats till utredningen anser verket även att ett sådant mer långtgående ansvar bör kunna ha viss preventiv verkan.

Utredningen nämner även kort frågan om omvänd bevisbörda för vållande på näringsidkarens sida och gör bedömningen att en sådan ordning inte bör övervägas. Som Konsumentverket i tidigare yttrande anfört anser verket att det finns anledning att överväga åtgärder för att förbättra konsumentens ställning. I det sammanhanget är omvänd bevisbörda ett alternativ som inte bör avfärdas. Då ord står mot ord är det svårt för konsumenten, som ofta befinner sig i ett kunskapsunderläge, att visa att det som sagts vid rådgivningstillfället inte återspeglas av dokumentationen. Enligt verket har rådgivaren bättre möjligheter att på olika sätt säkra bevisning för att rådgivningen inte varit vårdslös, exempelvis genom otvetydig dokumentation eller inspelningar. Mot den bakgrunden anser verket att det kan finnas anledning att överväga en ändring av nuvarande culpaansvar.

9 En hävningsliknande påföljd

Konsumentverket tillstyrker förslaget att införa en hävningsliknande påföljd i lagen samt delar utredningens bedömning att övervägande skäl talar mot en hänvisning till skadeståndslagens regler. Som Konsumentverket anfört i tidigare yttrande har en sådan lösning visat sig fungera väl i praxis.

13 Författningskommentar

Konsumentverket förordar Alternativ 2 av skäl som redogjorts för ovan.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Otto Johansson Hansson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Otto Johansson Hansson
Föredragande