Slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84)

Remissyttrande: 2 mars 2017

Diarienummer: 2016/1451
Ert Dnr: Fi2016/04295/KO

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
Konsumentenheten
Thomas Carlsson

 

Konsumentverket vill framhålla att den nya modellen innebär att konsumentsidan inte kommer att ha inblick i processen när resegaranti har säkrats hos ett försäkringsbolag och att företagssidan inte kommer att ha inblick i processen när resegaranti har säkrats genom individuella garantier. Konsumentverket bedömer att ett uppdrag till Kammarkollegiet att samråda med både konsumentsidan och företagssidan skulle säkerställa att lika bedömningar görs i likartade fall och på så sätt förebygga olika tillämpningar och processer.  Konsumentverket vill också framhålla att domstolsprocessen vid en överklagan av ett beslut om resegaranti kommer att se olika ut beroende på om beslutet har fattats av Kammarkollegiet, av ett försäkringsbolag eller av en annan privat aktör. Det innebär även att en konsument som är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan gå till Allmänna reklamationsnämnden vars rekommendationer inte är bindande, eller till tingsrätt. Kammarkollegiets beslut kommer däremot att kunna överklagas till förvaltningsrätten. På sikt kan det innebära att varierande praxis skapas i de olika domstolarna och att liknande fall får olika utgång beroende på hur resebolaget har säkrat resegaranti.

Ny resegarantilag

5 §
Konsumentverket gör bedömningen att det vid köp av ett kopplat researrangemang kombinerat av en arrangör utanför EES, via en återförsäljare etablerad inom EES, kan bli svårt för resenären att rikta sitt anspråk till rätt part. Även om informationsbladet informerar om rätt part kan andra omständigheter såsom språksvårigheter och nationella förfaranden utgöra hinder för resenären. I dessa situationer kommer de centrala kontaktpunkterna att ha en central roll.

15 §
Konsumentverket ser positivt på att reklamationsfristen förlängs till sex månader.

17 §
Konsumentverket vill framhålla att det kan vara svårare för resenärer att tillvarata sina rättigheter när resegaranti har ställts i ett annat EES land. Bland annat språk och nationell administration och förfaranden kan utgöra en svårighet. Även i dessa situationer kommer de centrala kontaktpunkterna att ha en viktig roll.

18 §
Konsumentverket bedömer att företag kan underlåta att meddela förordnad myndighet om ändrade förutsättningar och att myndigheten kan ha svårt att få kännedom om sådana ändrade förutsättningar efter att frågan har prövats, vilket kan medföra att den ställda resegarantin inte överensstämmer med antalet resor som har sålts. Det drabbar resenären som vid företagets insolvens inte får tillräcklig ersättning. Sammantaget bedömer Konsumentverket att skyddet för resenärer i denna del inte har stärkts genom det nya lagförslaget.

28 §
Konsumentverket bedömer att ett avgiftsföreläggande som blir giltigt först efter påskrift av näringsidkaren i förekommande fall kan dra ut på processen.

30 §
Konsumentverket bedömer att en högre sanktionsavgift har en mer avskräckande effekt från att underlåta att ställa resegaranti. En allt för låg sanktionsavgift kan medföra att företagen tjänar på att ställa en för låg resegaranti och istället tar risken att behöva betala en sanktionsavgift om detta uppmärksammas.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Angelica Lillback deltagit. 

Joachim Allard
Angelica Lillback