SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av de folkhälsopolitiska ramverket

Remissyttrande: 9 mars 2017

Diarienummer: 2017/247
Ert Dnr: S2017/00671/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

 

 

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

 

 

 

 

 

Ivar Rönnbäck

 

 

                                                                                Marianne Wreifors