Synpunkter på Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk dataekonomi

Remissyttrande: 4 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/331

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

 

Konsumentverket delar regeringens bedömning att ett tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för förverkligandet av en digital inre marknad. En välfungerande marknad förutsätter dock också ett högt konsumentskydd och det är därför viktigt att föreslagna åtgärder för att främja den digitala inre marknaden alltid belyses ur ett slutanvändarperspektiv.

Den digitala och tekniska utvecklingen har både ur ett slutanvändar- och tillverkarperspektiv medfört frågor gällande det rättsliga ansvaret för digitala produkter, bland annat gällande IoT och uppkopplade leksaker. Konsumentverket är därför positivt till att Kommissionen har inlett en utvärdering av produktansvarsdirektivet för att utreda dess tillämplighet på den typen av produkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Cecilia Norlander deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Cecilia Norlander
Föredragande