Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Remissyttrande: 11 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2016/00237
Ert Dnr: Fi2017/00842/B

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Bankenheten
103 33 Stockholm

 

 Konsumentverket tillstyrker förslagen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Anna Hult deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Anna Hult
Föredragande