Yttrande över Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön (SOU 2017:24)

Remissyttrande: 22 juni 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/476
Ert Dnr: A2017/00714/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket anser att det krävs mer utredning av vad ett ev. utökat rådighetsansvar skulle innebära. Den enskildes egna ansvar för arbetsmiljön bör bli en allt viktigare del som en följd av att arbete i allt större utsträckning utförs under helt andra betingelser än de traditionella.

Sett till myndighetens verksamhetsuppdrag har Konsumentverket inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Ivar Rönnbäck, Stf GD. I handläggningen har också enhetschef Mikael Schmidt, HR-chef Maria Sundgren, HR-partner Anna Ekholm och föredragande HR-partner Karin Olsson Wärn deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Karin Olsson Wärn
Föredragande