Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen

Remissyttrande: 18 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/577
Ert diarienummer: Fi2018/02262/V

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket tillstyrker förslaget.
__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Otto Johansson Hansson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Otto Johansson Hansson, föredragande