Den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Remissyttrande: 27 augusti 2018
REMISSYTTRANDE

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Mia Ohlsson.  I handläggningen har också enhetschef Cathrin Lundqvist deltagit. 

Mia Ohlsson

Cathrin Lundqvist