Ds Långsiktigt stöd till det civila samhället

Remissyttrande: 31 augusti 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/491
Ert diarienummer: Ku2018/01074/D

ku.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter på bedömning 10.1. I övrigt instämmer vi i de bedömningar som utredningen tagit fram. Nedan lämnar vi synpunkter på två av bedömningarna.

10.2 Bemyndiganden

Konsumentverket instämmer i utredningens bedömning att huvudinriktningen av statens bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag. Vi instämmer i att en sådan hantering skulle ge en ökad långsiktighet och förutsebarhet för det civila samhällets organisationer. Det kommer dock troligen inte att minska myndighetens administration. 

En konsekvens av ett bemyndigande skulle dock medföra att förordningar som reglerar statligt stöd kan behöva ses över. Det gäller till exempel förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet, där stöd endast får beviljas ett år i sänder.

10.3.2 Mer enhetliga förordningar, särskilt för organisationsbidrag

Vi instämmer i utredarens bedömning. Vi anser att det är positivt att det finns en gemensam tolkning av vissa begrepp och villkor som är gemensamma för flera myndigheter, till exempel ”demokratiskt uppbyggd” och ”riksintresse”. Vi skulle gärna se en förteckning med definitioner av de olika begreppen som används. Det skulle underlätta för både myndigheter och organisationer som söker statligt stöd.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Peter Vikström, enhetschef. I handläggningen har också Helena Olofsson utredare, Ingrid Eriksson utredare, Elin Söderlind verksjurist, Malin Lindquist Skogar enhetschef och föredragande utredare Anna-Carin Widmark deltagit.

Peter Vikström, beslutande                                                   

Anna-Carin Widmark, föredragande