Elmarknadslag (Ds 2017:44)

Remissyttrande: 8 januari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/980
Ert Dnr: M2017/02261/Ee

m.registrator@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket ser positivt på ändringen av uttrycket elleverantör till elhandelsföretag samt förslagen i promemorian som rör villkor för konsumenter, och då särskilt vad gäller att de bestämmelser som rör konsumentskydd som tillkommit mot bakgrund av elmarknadsdirektivet förs över till ett eget kapitel i lagen samt att det förtydligats att 13 kap. 5 § inte omfattar ändringar som görs i allmänna avtalsvillkor som tas fram av en branschorganisation. Vidare ser Konsumentverket positivt på förslagen som rör avbrytande av överföring av el till konsument.

Konsumentverkets synpunkter i övrigt följer dispositionen i promemorian Elmarknadslag. 

2 Lagtext

2.1 Förslag till elmarknadslag

I 1 kap. 3 § listas ord och uttryck som förekommer i lagen. Konsumentverket är positivt till att uttrycket nätföretag har förts in i lagen. Verket anser dock att uttrycket elnätsföretag bör tillämpas istället för nätföretag, alternativt att det i förklaringen till uttrycket anges att nätföretag bedriver elnätsverksamhet. Detta för att uttrycket bättre ska överensstämma med terminologin som används i de allmänna avtalsvillkoren för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument). 

Vidare anser verket att uttrycket elanvändare bör läggas till i listan över ord och uttryck. Uttrycket förekommer bland annat i 12 kap. vilket innehåller bestämmelser som bland annat berör konsumenter och det vore därför önskvärt att förtydliga att uttrycket även omfattar konsumenter.

I 13 kap. 5 § anges att om elhandelsföretag avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare med en konsument ska konsumenten underrättas om ändringen. Konsumentverket saknar dock information om vilken den rättsliga påföljden blir om elhandelsföretaget inte följer bestämmelsen.

13 kap. 6 § rör prishöjning och elhandlarens informationsskyldighet i samband med en sådan. Även i denna del saknar Konsumentverket information om vilken den rättsliga påföljden blir om elhandelsföretaget inte följer bestämmelsen.

28 Författningskommentar

28.1 Förslaget till elmarknadslag

I författningskommentaren till 12 kap. 7 §, som rör information till elanvändaren innan ett tidsbestämt avtal löper ut, anges det att informationen ifråga kan lämnas i fakturan. Informationen är viktig och allt för mycket information på en faktura riskerar att leda till en oöverskådlighet för konsumenten. Det finns även en risk för att konsumenten inte uppmärksammar informationen om denne har så kallad e-faktura. Som jämförelse kan nämnas att det i författningskommentaren till 12 kap. 16 § anges att den information som ska lämnas till elanvändare med anvisat avtal inte får lämnas på faktura.

Konsumentverket vill framföra samma synpunkt som ovan vad gäller 13 kap. 5 §. I författningskommentaren till bestämmelsen anges att underrättelse ska ske genom särskilt meddelande och att bestämmelsen är teknikneutral. Verket uppfattar det som oklart huruvida bestämmelsen ger elhandelsföretagen möjlighet att underrätta konsumenten via faktura, men vidhåller samma resonemang som tidigare vad gäller information på faktura.

I 13 kap. 8 § regleras byte av elhandelsföretag. I författningskommentaren anges att om konsumenten vill frånträda ett tidsbestämt avtal i förtid, eller ett tidsobestämt avtal utan att iaktta föreskriven uppsägningstid kan konsumenten bli skyldig att betala en avtalsenlig avgift till elhandelsföretaget. Hur denna avgift ska beräknas framgår av avtalet (1 § först stycket 9). I 13 kap. 1 § första stycket 9 anges dock endast hur ersättning beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under viss tid. Det finns således inget i bestämmelsen som reglerar situationen om föreskriven uppsägningstid för tidsobestämda avtal inte iakttas. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Daniel Eliasson och föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Emelie Neidre
Föredragande