EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Remissyttrande: 9 maj 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/422
Ert diarienummer: Ju2018/02069/L2

Justitiedepartementet
Ju.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cecilia Tisell, generaldirektör. I handläggningen har också föredragande jurist Anna Hult deltagit.

Cecilia Tisell
Beslutande

Anna Hult
Föredragande