EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Remissyttrande: 8 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/423
Ert diarienummer: Ju2018/02064/L2

 

Justitiedepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter. 

______________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, Avdelningschef. I handläggningen har också föredragande jurist Anna Hult deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Anna Hult, föredragande