Remissyttrande om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Remissyttrande: 31 maj 2018
REMISSYTTRANDE

ud.imremiss@gov.se

Vårt diarienummer: 2018/481
Ert diarienummer: UD2018/07645/HI

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
KOM (2018) 238 slutlig

Konsumentverket instämmer i bedömningen att rangordningar av sökresultat som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val. Konsumentverket tillstyrker därför förslaget om ökad transparens i artikel 5.

Konsumentverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf GD Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande avdelningschef Joachim Allard deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande

Joachim Allard, föredragande